Resultaten

Live BRC                                            Live Criterium

 Startlist Leg 1                                            Startlist Leg 1

 Classification Leg 1                                            Official Final Classification

                                      Classification by class  

Startlist Leg 2                                                                                              

Official Final Classification                                                                                              

Classification by class                                                                                              

Classification Junior                                                                                              

Classification Ford Fiesta                                                                                              

Classification Peugeot 208                                                                                              

Classification M-cup                                                                                              

Classification Pinto Cup